Midrasz - miesięcznik o kulturze żydowskiej
MIESIĘCZNIK MIDRASZ KSIĘGARNIA DNI KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ WYDAWNICTWO SCENARIUSZE
Midrasz > > Scenariusze


Wiesława Młynarczyk

Czas trwania: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Temat lekcji: Zagłada Romów - zapomniana tragedia.

Uwagi dotyczące prowadzenia lekcji:

Lekcja może być realizowana na historii, wiedzy o społeczeństwie, lekcji wychowawczej. Nauczyciel powinien wcześniej poprosić uczniów, aby porozmawiali z rodzicami i dziadkami na temat Romów/ Cyganów; konieczne jest również uważne zapoznanie się uczniów z tekstem Sławomira Kapralskiego Czego możemy się nauczyć studiując zagładę Romów w czasie II wojny światowej?, zamieszczonym w numerze 143 (3)/2009 miesięcznika "Midrasz".

Cele lekcji:

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:

- określić stereotypy dotyczące Cyganów/ Romów

- wskazać kolejne etapy zagłady Romów

- potrafić porównać zagładę Romów z zagładą Żydów

- wyjaśnić, dlaczego zagłada Romów została zapomniana?

Metody i formy pracy:

- Analiza tekstu

- Dyskusja

- drama

- Praca w grupach

- Rysunek

Środki dydaktyczne:

- Artykuł Sławomira Kapralskiego Czego możemy się nauczyć studiując zagładę Romów w czasie II wojny światowej?

- Karta Pracy ( załącznik 1)

- Małe karteczki z niedokończonym zdaniem: Cyganie to ...

- Praca w grupach

- duże arkusze papieru

 1. Rozdaj uczniom małe karteczki i poproś, aby dokończyli następujące zdanie:

  Cyganie to ........................................................... .

  Uwaga: wskazane jest również, aby nauczyciel wyjaśnił kwestię nazewnictwa; można to zrobić analizując przypis nr 1 w artykule analizowanym przez uczniów

 2. Odczytaj głośno dokończone przez uczniów zdania; zwróć uwagę na powtarzające się kwestie.
 3. Podziel klasę na 6 grup. Zaproponuj, aby uczniowie - na wcześniej przygotowanych arkuszach papieru - wypisali cechy charakterystyczne dla grupy narodowej Romów/ Cyganów. Można też dodatkowo wykonać rysunek.
 4. Poproś grupy o prezentację plansz ( można je zawiesić w widocznym miejscu sali lekcyjnej); podyskutuj z uczniami o wizji zaproponowanej przez ich kolegów na temat Cyganów; czy zgadzają się z nią?
 5. Zadaj uczniom pytanie: Jakie stereotypy dotyczące Cyganów/ Romów pojawiają się najczęściej? Wypisz je na tablicy.
 6. Rozdaj grupom karty pracy [ załącznik 1] i skserowane teksty artykułu. Poproś ich o wypełnienie kart.

  Uwaga: Każda grupa otrzymuje 1 kartę pracy, a teksty powinny być skserowane dla każdego ucznia.
 7. Dokonaj podsumowania lekcji. Poinformuj uczniów, że schemat znajdujący się na Kartach Pracy został zaczerpnięty z lekcji dotyczącej zagłady Żydów; zadaj im pytanie: czy słusznie został zastosowany do analizy zagłady Romów/ Cyganów? Czy w taki sposób można również analizować zagładę Romów/ Cyganów? Co z tego wynika?
 8. Zaproponuj, aby uczniowie w tych samych grupach ( na Kartach Pracy z drugiej strony) wypisali 6 przyczyn, które sprawiły, że zagłada Romów/ Cyganów została zapomniana.

Załącznik 1

KARTA PRACY

Wypisz z tekstu i wpisz do odpowiednich rubryk Karty Pracy wydarzania/ fakty z życia Cyganów/Romów. Wykorzystaj też wnioski z poprzednich ćwiczeń przeprowadzonych na lekcji.

Kolejne kroki prowadzące do zorganizowanego ludobójstwa 1 Wydarzenia / fakty z życia Cyganów/ Romów
Stereotypy Np. Kradną
Uprzedzenia
Dyskryminacja Np. ustawa O Obywatelstwie Rzeszy z 1935 roku - usuwanie Cyganów z list uprawnionych do brania udziału w wyborach
Izolacja/segregacja
Wykluczenie
Prześladowania Np. wysyłanie do obozów koncentracyjnych
Masowe zabijanie

1 Schemat pochodzi z publikacji : R. Szuchta, P. Trojański, Holokaust. Program nauczania o historii i zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych, Warszawa 2000, s.48.

© www.midrasz.pl